โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  7/01/2563  
  โรงเรียนวัดบวรมงคล
   อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
1
2
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนแดง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
3
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
4
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านท่าศิลา
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
5
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านห้องแซง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
6
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
7
  13/01/2563  
  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
8
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
9
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
10
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
   อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
5
11
  17/01/2563  
  โรงเรียนบ้านกระจูด
   อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
20
12
  24/01/2563  
  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
12
13
  27/01/2563  
  โรงเรียนมัธยมวัดกุฏกษัตริย์
   อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
6
14
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
   อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
46
15
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองแคน
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
16
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
15
17
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
18
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
19
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านบุ้งค้า
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
20
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านช่องแม็ก
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
21
  30/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโคกก่อง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
22
  31/01/2563  
  โรงเรียนวัดตกพรม
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
20
23
  31/01/2563  
  โรงเรียนวัดคลองเม่า
   อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
23
24
  6/02/2563  
  โรงเรียนสมสะอาด
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
16
25
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านโคกกอ หินเหล็กไฟ
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
11
26
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
   อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
5
27
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
28
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
   อ.เลิงนก จ.ยโสธร
10
29
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนแดง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
8
30
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง
   อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
5
31
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
   อ.เลิงนก จ.ยโสธร
3
32
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
4
33
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านบุตะโก
   อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
10
34
  6/02/2563  
  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
   อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
20
35
  6/02/2563  
  โรงเรียนกุดบงวิทยาคาร
   อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3
36
  14/02/2563  
  โรงเรียนวัดพระงาม
   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
20
37
  19/02/2563  
  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
   อ.แม่ต้าน จ.ตาก
13
38
  20/02/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
   อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
4
39
  20/02/2563  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
13
40
  21/02/2563  
  มัสยิดดารุลอีหม่าน บ้านศาลาเชือก
   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
10
41
  21/02/2563  
  มัสยิดรอห์มานียะห์ บ้านคลองเลย
   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
10
42
  25/02/2563  
  โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน
   อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
40
43
  25/02/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดบงพิทยาคาร
   อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
33
44
  25/02/2563  
  โรงเรียนวัดควนสูง
   อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
12
45
  27/02/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
   อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์
33
46
  8/03/2563  
  โรงเรียนวัดควนสูง
   อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
12
47
  8/03/2563  
  โรงเรียนบ้านดงดิบ
   อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
22
48
  8/03/2563  
  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
   อ.สันติสุข จ.น่าน
17
49
  19/03/2563  
  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
20
50
  27/03/2563  
  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
   อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
13
51
  27/03/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองนกคุ้ม
   อ.จักราช จ.นครราชสีมา
10
52
  28/03/2563  
   โรงเรียนวัดตกพรม
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
4
53
  7/04/2563  
  โรงเรียนบ้านคำเตย
   อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
15
54
  15/04/2563  
  โรงเรียนบ้านนาดี
   อ.เรณูนคร จ.นครพนม
13
55
  16/04/2563  
  วัดชูจิตธรรมาราม
   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
20
56
  17/04/2563  
  นายสุเทพ วังทอง
   อ. จ.กรุงเทพมหานคร
1
57
  18/05/2563  
  โรงพยาบาล ศรีธัญญา
   อ.เมือง จ.นนทบุรี
2
58
  19/05/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผาสุข
   อ.พิมูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
20
59
  21/05/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองโจด
   อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
20
60
  21/05/2563  
  โรงเรียนอนุบาลหนองหาญวิทยายน
   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
60
61
  21/05/2563  
  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
35
62
  25/05/2563  
  โรงเรียนวัดโบสถ์
   อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
10
63
  5/06/2563  
  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
   อ.แม่สาย จ.เชียงราย
5
64
  12/06/2563  
  โรงเรียนคี่ตี้
   อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
15
65
  18/06/2563  
  โรงเรียนวัดสุทธจินดา ศธจ.นม
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30
66
  18/06/2563  
  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
   อ.เมือง  จ.ยโสธร
15
67
  18/06/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
   อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์
15
68
  18/06/2563  
  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์
   อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์
15
69
  18/06/2563  
  โรงเรียนบ้านพุกะชัด
   อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
15
70
  19/06/2563  
  โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
   อ.วิเชียร์บุรี จ.เพชรบูรณ์
5
71
  19/06/2563  
  โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
   อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
0
72
  2/07/2563  
  โรงพยาบาลชลประทาน
   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
2
73
  8/07/2563  
  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
22
74
  17/07/2563  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ
   อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
1
75
  17/07/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
   อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
10
76
  17/07/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองโจด
   อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
4
77
  17/07/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองโจด
   อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
4
78
  17/07/2563  
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
   อ.เมือง  จ.ยโสธร
25
79
  17/07/2563  
  โรงเรียนบ้านทำนบ
   อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
12
80
  5/08/2563  
  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
   อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ
7
81
  5/08/2563  
  โรงเรียนบ้านปากน้ำ
   อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
13
82
  15/08/2563  
  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
   อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
15
83
  15/08/2563  
  โรงเรียนบ้านสามเพีย
   อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร
5
84
  17/08/2563  
  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช
   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
10
85
  24/08/2563  
   โรงเรียนบรรหารวิทยา
   อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
36
86
  24/08/2563  
  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
   อ.เมือง จ.ยโสธร
6
87
  24/08/2563  
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
   อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
1
88
  26/08/2563  
  โรงเรียนบ้านเขาแดง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
   อ. สิงหนคร จ.สงขลา
30
89
  26/08/2563  
  โรงเรียนบ้านหัวเขา
   อ.สิงหนคร จ.สงขลา
20
90
  27/08/2563  
  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
   อ.สิงหนคร จ.สงขลา
20
91
  28/08/2563  
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
   อ.เมือง จ.บึงกาฬ
18
92
  2/09/2563  
  โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
   อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
10
93
  2/09/2563  
  โรงเรียนบ้านโคกนิยม
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
17
94
  3/09/2563  
  มูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
95
  18/09/2563  
  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก
   อ.เซกา จ.บึงกาฬ
30
96
  18/09/2563  
  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่​
   อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
10
97
  25/09/2563  
   โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
   อ.ท่าวังผา จ.น่าน
20
98
  25/09/2563  
  โรงเรียนบ้านปากน้ำ
   อ.ฉวาง จ.สุราษฎร์ธานี
5
99
  28/09/2563  
  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
   อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
20
100
  30/09/2563  
  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
   อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์
10
101
  7/10/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
   อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
16
102
  7/10/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
   อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
0
103
  7/10/2563  
  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง
   อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
22
104
  12/10/2563  
  โรงเรียน สวนหมากสงเคราะห์
   อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7
105
  15/10/2563  
  โรงเรียนบ้านหินลาด(สพป.นม.5)
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
15
106
  15/10/2563  
  โรงเรียนบ้านตะเคียน
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
30
107
  15/10/2563  
  โรงเรียนบ้านหนองสาร
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
15
108
  20/10/2563  
  โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา
   อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
30
109
  20/10/2563  
  โรงเรียนบ้านเปลือยตาล
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
10
110
  20/10/2563  
  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165
   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
10
111
  20/10/2563  
  โรงเรียนวัดช้างใหญ่
   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
6
112
  21/10/2563  
  โรงเรียน บ้านหนองบง
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
11
113
  22/10/2563  
  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
4
114
  27/10/2563  
  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
33
115
  27/10/2563  
  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
   อ.เมือง จ.นครสวรรค์
20
116
  28/10/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
   อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
27
117
  29/10/2563  
  โรงเรียน วัดขุนไทยธาราราม
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
35
118
  2/11/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนเมือง
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
23
119
  4/11/2563  
  โรงเรียน บ้านใหม่ไร้อ้อย
   อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
5
120
  17/11/2563  
  โรงเรียน โนนเจริญพิทยาคม
   อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
38
121
  18/11/2563  
  มูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน
   อ. จ.
17
122
  25/11/2563  
  โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
   อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
13
123
  27/11/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนแท่นพิทยาคม
   อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
22
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1738