โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  15/01/2565  
  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20
2
  16/01/2565  
  โรงเรียนบ้านนาไร่
   อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
12
3
  17/01/2565  
  โรงเรียนวัดบางสะแก
   อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
13
4
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
   อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์
15
5
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
   อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
10
6
  20/01/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองบัว
   อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
7
7
  27/01/2565  
  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
   อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
32
8
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4
9
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์).
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
116