โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  14/01/2564  
   โรงเรียน บ้านโนนสวรรค์
   อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
20
2
  15/01/2564  
  โรงเรียน บ้านบึงพระราม
   อ. เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว
10
3
  15/01/2564  
  คุณครู สุนทรา ชัยยะ
   อ.ขลุง จ.จันทบุรี
3
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
33