โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  15/01/2565  
  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20
2
  16/01/2565  
  โรงเรียนบ้านนาไร่
   อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
12
3
  17/01/2565  
  โรงเรียนวัดบางสะแก
   อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
13
4
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
   อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์
15
5
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
   อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
10
6
  20/01/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองบัว
   อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
7
7
  27/01/2565  
  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
   อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
32
8
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4
9
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์).
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3
10
  29/01/2565  
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
   อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
21
11
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
18
12
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านคางฮุง
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
15
13
  9/02/2565  
  โรงเรียนบ้านสนวน
   อ.สังขะ จ.สุรินทร์
10
14
  18/02/2565  
  โรงเรียนบ้านกราม
   อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
33
15
  19/02/2565  
  โรงเรียนวังหินวิทยา
   อ.เถิน จ.ลำปาง
25
16
  20/02/2565  
  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
   อ.เชียงกลาง จ.น่าน
46
17
  21/02/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
20
18
  23/02/2565  
  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
15
19
  4/03/2565  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
   อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
30
20
  4/03/2565  
  โรงเรียนบ้านขุมดำ
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
22
21
  8/03/2565  
  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10
22
  9/03/2565  
  โรงเรียนจตุคามวิทยา
   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15
23
  9/03/2565  
  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
   อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
10
24
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
25
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
26
  16/03/2565  
  วัดโพธิ์ศรี
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
27
  19/03/2565  
  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
13
28
  21/03/2565  
  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
   อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่
15
29
  24/03/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
   อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา
10
30
  25/03/2565  
  โรงเรียนวัดน้ำอาบ
   อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง
8
31
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
11
32
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
   อ.คง จ.นครราชสีมา
4
33
  29/03/2565  
  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
3
34
  30/03/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
17
35
  1/04/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
   อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
0
36
  1/04/2565  
  โรงเรียนปอแดงวิทยา
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
30
37
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
   อ.หนองหิน จ.เลย
10
38
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านยางชุม
   อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
15
39
  7/04/2565  
  โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   อ.สามโก้  จ.อ่างทอง
40
40
  18/04/2565  
  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
10
41
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
10
42
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
20
43
  6/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร
6
44
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
44
45
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
32
46
  12/05/2565  
  โรงเรียนวัดธาราวง
   อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
20
47
  13/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
4
48
  13/05/2565  
  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
   อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ
20
49
  19/05/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนกุง
   อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
50
  27/05/2565  
  โรงเรียนบ้านจิจิก
   อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
5
51
  28/05/2565  
  โรงเรียนบ้านควนชิง
   อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
7
52
  31/05/2565  
  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
   อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
80
53
  31/05/2565  
  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
   อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
10
54
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
10
55
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
3
56
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
   อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
13
57
  3/06/2565  
  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
5
58
  8/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเสมา
   อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
10
59
  9/06/2565  
  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
   อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
36
60
  15/06/2565  
  หอสมุด กำแพงแสน
   อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม
3
61
  15/06/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์)
   อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
39
62
  16/06/2565  
  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
   อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
20
63
  22/06/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
5
64
  22/06/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
   อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
7
65
  23/06/2565  
  โรงเรียนบ้านลำพระ
   อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
16
66
  29/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
14
67
  30/06/2565  
  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
30
68
  1/07/2565  
  โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
   อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
10
69
  6/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองกุง
   อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
33
70
  6/07/2565  
  โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
   อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
37
71
  7/07/2565  
  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
20
72
  9/07/2565  
  โรงเรียนบ้านดอนมูล
   อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
15
73
  21/07/2565  
  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
   อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี
15
74
  21/07/2565  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   อ.สทิงพระ จ.สงขลา
23
75
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
   อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
35
76
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
   อ.ภูเพียง จ.น่าน
35
77
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
   อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
23
78
  27/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
   อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
22
79
  2/08/2565  
  โรงเรียนวัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
   อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
20
80
  10/08/2565  
  โรงเรียนบัวเชด
   อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
22
81
  10/08/2565  
  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
   อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น
5
82
  10/08/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยแร่
   อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
5
83
  11/08/2565  
  โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
   อ.ห้วยเม็ก  จ.กาฬสินธ์
10
84
  15/08/2565  
  โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
   อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู
20
85
  19/08/2565  
  โรงเรียนบ้านเขาจีน
   อ.เมืองสตูล จ.สตูล
25
86
  20/08/2565  
  โรงเรียนบ้านโคกล่าม
   อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
25
87
  26/08/2565  
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
   อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี
13
88
  26/08/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
29
89
  26/08/2565  
  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
   อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
15
90
  29/08/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
   อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี
10
91
  29/08/2565  
  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
   อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
5
92
  1/09/2565  
  โรงเรียนวัดทัพหมัน
   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
40
93
  1/09/2565  
  โรงเรียนวัดทัพหมัน.
   อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี
5
94
  1/09/2565  
  โรงเรียนวัดสุทธจินดา
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
22
95
  2/09/2565  
  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
   อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
8
96
  7/09/2565  
  โรงเรียนบ้านนาถ่อน
   อ.พังโคน จ.สกลนคร
15
97
  9/09/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ
   อ.เซกา จ.บึงกาฬ
12
98
  19/09/2565  
  โรงเรียนสิรินคริสเตียน
   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์
30
99
  20/09/2565  
  โรงเรียนบ้านกล้วย
   อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
20
100
  26/09/2565  
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
   อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
60
101
  27/09/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
36
102
  27/09/2565  
  โรงเรียนแวงพิทยาคม
   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
51
103
  6/10/2565  
  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
   อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร
30
104
  12/10/2565  
  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
   อ.คง จ.นครราชสีมา
30
105
  13/10/2565  
  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
   อ.ท่าวังผา  จ.น่าน
40
106
  15/10/2565  
  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
   อ.พาน  จ.เชียงราย
12
107
  17/10/2565  
  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
   อ.สอง จ.แพร่
5
108
  19/10/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี
27
109
  20/10/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)
   อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี
22
110
  21/10/2565  
  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
   อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
34
111
  28/10/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
   อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย
20
112
  29/10/2565  
  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
   อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
10
113
  1/11/2565  
  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
   อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ
25
114
  1/11/2565  
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก
   อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส
80
115
  2/11/2565  
  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
   อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์
10
116
  4/11/2565  
  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
   อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
28
117
  5/11/2565  
  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
   อ.เวียงสา  จ.น่าน
10
118
  5/11/2565  
  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
   อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
16
119
  7/11/2565  
  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
   อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์
11
120
  7/11/2565  
  โรงเรียนศรีตืองอวิทยา
   อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส
6
121
  12/11/2565  
  โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
   อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
10
122
  14/11/2565  
   โรงเรียนบ้านนายาง
   อ.นาหมื่น จ.น่าน
5
123
  14/11/2565  
  สํานักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก
   อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส
44
124
  15/11/2565  
  โรงเรียนบ้านโคกกลาง
   อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร
6
125
  16/11/2565  
  บริษัทโททาล อีแอนด์ พี ไทยแลนด์
   อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
0
126
  17/11/2565  
  ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว-บางแค
   อ.บางแค  จ.กรุงเทพมหานคร
2
127
  18/11/2565  
  โรงเรียนบ้านจานหนองคู
   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
16
128
  24/11/2565  
  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
   อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
12
129
  24/11/2565  
  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
30
130
  24/11/2565  
  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง.
   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
2
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
2423