โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  15/01/2565  
  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20
2
  16/01/2565  
  โรงเรียนบ้านนาไร่
   อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
12
3
  17/01/2565  
  โรงเรียนวัดบางสะแก
   อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
13
4
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
   อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์
15
5
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
   อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
10
6
  20/01/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองบัว
   อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
7
7
  27/01/2565  
  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
   อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
32
8
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4
9
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์).
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3
10
  29/01/2565  
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
   อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
21
11
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
18
12
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านคางฮุง
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
15
13
  9/02/2565  
  โรงเรียนบ้านสนวน
   อ.สังขะ จ.สุรินทร์
10
14
  18/02/2565  
  โรงเรียนบ้านกราม
   อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
33
15
  19/02/2565  
  โรงเรียนวังหินวิทยา
   อ.เถิน จ.ลำปาง
25
16
  20/02/2565  
  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
   อ.เชียงกลาง จ.น่าน
46
17
  21/02/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
20
18
  23/02/2565  
  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
15
19
  4/03/2565  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
   อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
30
20
  4/03/2565  
  โรงเรียนบ้านขุมดำ
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
22
21
  8/03/2565  
  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10
22
  9/03/2565  
  โรงเรียนจตุคามวิทยา
   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15
23
  9/03/2565  
  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
   อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
10
24
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
25
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
26
  16/03/2565  
  วัดโพธิ์ศรี
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
27
  19/03/2565  
  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
13
28
  21/03/2565  
  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
   อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่
15
29
  24/03/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
   อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา
10
30
  25/03/2565  
  โรงเรียนวัดน้ำอาบ
   อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง
8
31
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
11
32
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
   อ.คง จ.นครราชสีมา
4
33
  29/03/2565  
  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
3
34
  30/03/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
17
35
  1/04/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
   อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
0
36
  1/04/2565  
  โรงเรียนปอแดงวิทยา
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
30
37
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
   อ.หนองหิน จ.เลย
10
38
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านยางชุม
   อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
15
39
  7/04/2565  
  โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   อ.สามโก้  จ.อ่างทอง
40
40
  18/04/2565  
  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
10
41
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
10
42
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
20
43
  6/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร
6
44
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
44
45
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
32
46
  12/05/2565  
  โรงเรียนวัดธาราวง
   อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
20
47
  13/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
4
48
  13/05/2565  
  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
   อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ
20
49
  19/05/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนกุง
   อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
50
  27/05/2565  
  โรงเรียนบ้านจิจิก
   อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
5
51
  28/05/2565  
  โรงเรียนบ้านควนชิง
   อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
7
52
  31/05/2565  
  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
   อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
80
53
  31/05/2565  
  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
   อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
10
54
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
10
55
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
3
56
  2/06/2565  
  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
   อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
13
57
  3/06/2565  
  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
5
58
  8/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเสมา
   อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
10
59
  9/06/2565  
  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
   อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
36
60
  15/06/2565  
  หอสมุด กำแพงแสน
   อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม
3
61
  15/06/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์)
   อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
39
62
  16/06/2565  
  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
   อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
20
63
  22/06/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
5
64
  22/06/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
   อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
7
65
  23/06/2565  
  โรงเรียนบ้านลำพระ
   อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
16
66
  29/06/2565  
  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
14
67
  30/06/2565  
  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
30
68
  1/07/2565  
  โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
   อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
10
69
  6/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองกุง
   อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
33
70
  6/07/2565  
  โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
   อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
37
71
  7/07/2565  
  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
20
72
  9/07/2565  
  โรงเรียนบ้านดอนมูล
   อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
15
73
  21/07/2565  
  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
   อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี
15
74
  21/07/2565  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   อ.สทิงพระ จ.สงขลา
23
75
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
   อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
35
76
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
   อ.ภูเพียง จ.น่าน
35
77
  25/07/2565  
  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
   อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
23
78
  27/07/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
   อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
22
79
  2/08/2565  
  โรงเรียนวัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
   อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
20
80
  10/08/2565  
  โรงเรียนบัวเชด
   อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
22
81
  10/08/2565  
  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
   อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น
5
82
  10/08/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยแร่
   อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
5
83
  11/08/2565  
  โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
   อ.ห้วยเม็ก  จ.กาฬสินธ์
10
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
1439