โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  11/01/2562  
  โรงเรียนบ้านผึงวิทยาคม
   อ.เมือง จ.นครพนม
48
2
  18/01/2562  
   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
42
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
90