โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  7/01/2563  
  โรงเรียนวัดบวรมงคล
   อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
1
2
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโนนแดง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
3
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
4
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านท่าศิลา
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
5
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านห้องแซง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
6
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
7
  13/01/2563  
  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10
8
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
9
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง
   อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5
10
  13/01/2563  
  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
   อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
5
11
  17/01/2563  
  โรงเรียนบ้านกระจูด
   อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
20
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
71